Dôležité čísla a fakty pre podanie daňového priznania za rok 2010

01.02.2011 08:21

Dane 2011: Dôležité čísla a fakty pre podanie daňového priznania

Pri podávaní daňového priznania môžu fyzické osoby za zdaňovacie obdobie roka 2010 využiť naposledy dočasné výhody, kotré boli súčasťou protikrízových opatrení a platili iba na obdobie rokov 2009 a 2010. Od roku 2011 sa pravidlá zdaňovania príjmov a uplatňovania odpočítateľných položiek budú zásadne meniť. To sa ale odraží až v daňovom priznaní podávanom v marci 2012.

V porovnaní so zdaňovacím obdobím roka 2009 nenastane pri vypĺňaní daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2010 veľa zmien. Nemení sa výška a ani spôsob výpočtu odpočítateľných položiek a ich uplatňovanie, zachovaná zostáva aj hranica minimálnych zdaniteľných príjmov pre povinné podanie daňového priznania.  Rátať treba ale s miernym zvýšením daňového bonusu, znížením zamestnaneckej prémie a možnosťou využiť odklad podania daňového priznania po prvýkrát bez nutnosti podávať žiadosť. Daňovému úradu bude stačiť oznámenie do 31. marca 2011.

 

 Všeobecné informácie  
Zdaňovacie obdobie:   1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
Sadzba dane z príjmov:   19 %
Lehota pre podanie DP:  31. 3. 2011 (riadne a opravné DP) 
Lehota pre odklad podania DP:   30. 6. 2011, resp. 30. 9. 2011
(o odklad DP už netreba žiadať DÚ, stačí len oznámiť)
Úhrada dane:   31. 3. 2011, resp. 30. 6. alebo 30. 9.  (deň odpísania sumy z účtu daňovníka, úhrady v hotovosti na pošte)
Daňové tlačivá:   Opatrenie MF SR č. xxxxx/2010-72 (typ A) – len príjmy zo závislej činnosti
 Opatrenie MF SR č. xxxxx/2008-72 (typ B) – príjmy zo závislej činnosti, z podnikania, SZČO, prenájmu, kapitálového majetku, ostatné.
 (pozn. red.: MF ešte opatrenie nevydalo, bolo ukončené iba medzirezortné pripomienkovanie)
Prílohy k DP: - potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti
- potvrdenie o preddavkoch na daň, ročné zúčtovanie preddavkov na daň
- potvrdenie o dani vybranej zrážkou (kópia výpisu z účtu, vkladnej knižky)
- pri daňovom bonuse: rodný list dieťaťa, potvrdenie školy, resp. potvrdenie o poberaní    prídavku
- potvrdenie poisťovne o splnení podmienok pri sporení a životnom poistení
- zdravotnícky pracovník – doklad o úhrade ďalšieho vzdelávania
Zaokrúhľovanie:   na 2 desatinné miesta nadol (ZD a daň)
 na 2 desatinné miesta nahor (NČZD)
Minimálna výška dane:   16,60 €
Životné minimum (ŽM):   178,92 € / mes. (k 1. 1. 2009) - platí aj pre zdaň. obdobie r. 2010 pri NČZD
 185,19 € / mes. (k 1. 1. 2010)
Minimálna mzda:  307,70 € / mes. (k 1. 1. 2010),
 6-násobok = 1 846,20 €, 12-násobok = 3 692,40 €
Daňový bonus:  240,12 € za rok, (I. –VI. = 20,00 €, VII.-XII. = 20,02 €)
Zamestnanecká prémia:  157,04 €

 Údaje k vyplneniu daňového priznania FO

   2010  Výpočet/podmienka 2009 Výpočet/podmienka 
Hranica príjmov pre povinné podanie DP   2012,85  € 50 % zo sumy 
NČZD
na daňovníka
2012,85  € 50 % zo sumy 
NČZD na daňovníka
Príjmy oslobodené
od dane 
 925,95 € 5-násobok ŽM k 1. 1. 2010 894,60 € 5-násobok ŽM k 1. 1. 2009
 NČZD na daňovníka (zaokrúhľovanie na eurocenty nahor)
 NČZD na daňovníka 4 025,70 € 

 ZD je rovný al. nižší
 ako 15 387,12 €  

 

4 025,70 €  ZD je rovný al. nižší
 ako 15 387,12 € 
 - krátenie NČZD 7 872,48 – (ZD :4)   ZD je vyšší 15 387,12 €  7 872,48 – (ZD :4)   ZD je vyšší 15 387,12 €
 NČZD na manžela/ku
 ZD daňovníka je nižší ako 31 489,92 €
 - manželka bez príjmov  4 025,70 €     4 025,70 €  
 - príjmy manželky nižšie ako NČZD na daňovníka   4 025,70 € – príjmy manželky   4 025,70 € – príjmy manželky
 - príjmy manželky vyššie ako NČZD na daňovníka  0 4 025,70 € – príjmy manželky  0  4 025,70 € – príjmy manželky
 ZD daňovníka vyšší ako 31 489,92 €
 - manželka bez príjmov    11 898,18 € – (ZD:4)    11 898,18 € – (ZD:4)
 - manželka s príjmami    11 898,18 € – (ZD:4) – príjmy manželky    11 898,18 € – (ZD:4) – príjmy manželky
 NČZD na DDS, účelové sporenie, životné poistenie
 NČZD  398,33 € najviac  Skutočná výška zaplateného poistného od 1. 1. do 31. 12. 2010 398,33 € najviac Skutočná výška zaplateného poistného od 1. 1. do 31. 12. 2009
 NČZD na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
 Lekár, zubár (špecializačné štúdium) max.
1327,75 €
 10 % oprávnených nákladov max.
1327,75 €
 10 % oprávnených nákladov
 Sestra, pôrodná asistentka, asistent (špecializačné štúdium) max. 232,35 €  10 % oprávnených nákladov max. 232,35 €  10 % oprávnených nákladov

  Zmeny vo výpočtoch, ktoré nastali v r. 2010 a 2009 v porovnaní s rokom 2008:

NČZD na daňovníka:

Zdaňovacie obdobie r. 2010 = 4 025,70 €, výpočet: 22,5-násobok platného ŽM k 1. 1. 2009 *)
Zdaňovacie obdobie r. 2009 = 4 025,70 €, výpočet: 22,5-násobok platného ŽM k 1. 1. 2009
Zdaňovacie obdobie r. 2008 =  98 496 Sk, výpočet: 19,2-násobok platného ŽM

Hranica príjmov pre posudzovanie NČZD:
Zdaňovacie obdobie r. 2010 = 15 387 €,   výpočet: 86-násobok platného ŽM k 1. 1. 2009
Zdaňovacie obdobie r. 2009 = 15 387 €,   výpočet: 86-násobok platného ŽM k 1. 1. 2009
Zdaňovacie obdobie r. 2008 =  513 000 Sk, výpočet: 100-násobok platného ŽM

Tzv. milionárska daň – krátenie NČZD:

Zdaňovacie obdobie r. 2010 = 7 872,48 €,   výpočet: 44-násobok platného ŽM k 1. 1. 2009
Zdaňovacie obdobie r. 2009 = 7 872,48 €,   výpočet: 44-násobok platného ŽM k 1. 1. 2009
Zdaňovacie obdobie r. 2008 =  226 746 Sk, výpočet: 44,2-násobok platného ŽM

NČZD na manžela/ku:
Posudzovanie príjmu daňovníka, ktorý uplatňuje NČZD na manžela/ku:
Zdaňovacie obdobie r. 2010 = 31 489,92 €,  výpočet: 176-násobok platného ŽM k 1. 1. 2009
Zdaňovacie obdobie r. 2009 = 31 489,92 €,  výpočet: 176-násobok platného ŽM k 1. 1. 2009
Zdaňovacie obdobie r. 2008 =  906 984 Sk, výpočet: 176,8-násobok platného ŽM

NČZD na manželku pri príjmoch daňovníka, ktoré prevyšujú stanovenú príjmovú hranicu:
(stanovenie sumy, od ktorej sa odrátava štvrtina základu dane daňovníka)
Zdaňovacie obdobie r. 2010 = 11 898,18 €,  výpočet: 66,5-násobok platného ŽM k 1. 1. 2009
Zdaňovacie obdobie r. 2009 = 11 898,18 €,  výpočet: 66,5-násobok platného ŽM k 1. 1. 2009
Zdaňovacie obdobie r. 2008 =  325 242 Sk, výpočet: 63,4-násobok platného ŽM

 *) výnimka - v zdaňovacích obdobiach rokov 2009 a 2010 sa výpočet NČZD riadi životným minimom platným k 1. 1. 2009 vo výške 178,92 €.