Prehľady od 1.1.2012 po novom

09.12.2011 17:59

Tlačivo prehľad a hlásenie


- úpravou ustanovenia § 39 ods. 9 sa zamestnávateľom ustanovuje povinnosť podávať prehľad mesačne, v ktorom bude uvádzať informácie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti jednotlivým zamestnancom, o zrazených preddavkoch na daň z týchto príjmov tak ako je to pri poskytovaní informácií o vybratom poistnom na zdravotné poistenie a na sociálne poistenie príslušnej poisťovni. Do ZDP sa ustanovujú aj postupy súvisiace s podávaním opravného prehľadu.


- tlačivo hlásenie za celé zdaňovacie obdobie bude zamestnávateľ predkladať tak ako doteraz, t.j. v lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia s tým rozdielom, že nebude uvádzať členenie jednotlivých zamestnancov. Na hlásenie sa budú vzťahovať nielen ustanovenia ZDP, ale aj ustanovenia daňového poriadku vzťahujúce sa na daňové priznania.

 

 

Prehľad 2012.pdf (57,7 kB)