Zmena v účtovaní lekárov

09.12.2011 18:04

V Z.z. bol uverejnený pod číslo 362/2011 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach. V čl. VI je novela Zákona o dani z príjmov.

 

Zmena v účtovaní lekárov.pdf (129,6 kB)

 

Novelizovaný zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti:

 § 80
Povinnosti zdravotníckeho pracovníka


(1) Zdravotnícky pracovník je povinný

a) poskytovať bez meškania prvú pomoc každej osobe, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený jej život alebo bolo ohrozené jej zdravie, a ak je to nevyhnutné, zabezpečiť podľa potreby ďalšiu odbornú zdravotnú starostlivosť,
b) sústavne sa vzdelávať,
c) oznámiť údaje na zápis do registra, oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov (§ 63 ods. 2),
d) riadne a včas platiť poplatok za priebežnú aktualizáciu registra (§ 63 ods. 5),
e) vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom [§ 52 ods. 2 písm. a)].

§ 80 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú: od 1.12.2011
"f) do 30 dní po skončení štvrťroka ministerstvu zdravotníctva oznámiť
1. výšku peňažných a nepeňažných príjmov prijatých od výrobcu liekov, výrobcu zdravotníckych pomôcok, výrobcu dietetických potravín58d) alebo prijatých prostredníctvom tretej osoby,
2. meno a priezvisko alebo obchodné meno osoby podľa prvého bodu,
3. meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka,
4. adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom zdravotnícky pracovník poskytuje zdravotnú starostlivosť,
5. účel poskytnutia príjmov podľa prvého bodu,
g) dodržiavať ďalšie povinnosti ustanovené osobitným predpisom.58e)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 58d a 58e znejú:
"58d) Zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
58e) Zákon č. 362/2011 Z. z.".


§ 80 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
"(7) Ministerstvo zdravotníctva bezodkladne uverejní údaje podľa odseku 1 písm. f) na svojom webovom sídle.".

 

Novelizuje sa aj zákon o reklame - § 8 reklama liekov:

§ 8 odsek 15 znie: od 1.12.2011
"(15) Keď sa lieky propagujú osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky, zakazuje sa týmto osobám dodávať, ponúkať a sľubovať dary, peňažné a vecné výhody alebo prospech, (ak nie sú nepatrnej hodnoty a nie sú relevantné pre výkon lekárskej alebo lekárnickej praxe) časť textu v zátvorke bola od 1.12.2011 zo zákona odstránená.