Poradíme Vám...

Zákony online

18.05.2011 22:17

www.porada.sk/f89-zakony.html                                                                


Začiatky podnikania - ako na to?

18.05.2011 22:15

www.porada.sk/f63-zaciatky-podnikania-ako-na-to.html     


Internetové podnikanie

18.05.2011 22:17

www.porada.sk/f174-internetove-podnikanie.html              

Záznamy: 1 - 3 zo 3

Otázky

Dátum: 07.03.2012

Vložil: iN účtovníctvo

Titulok: Re:primi zo zavislej činnosti zo zdrojov v zahraničí

Prečo od 1.3.2011?

Ustanovenie § 45 ods. 3 písm. c/ novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je účinné už od 1. marca 2009 a prvýkrát sa mohlo použiť už za zdaňovacie obdobie 2009.

(3) Metóda vyňatia príjmov podľa odseku 1 sa uplatní, ak daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynú príjmy zo závislej činnosti

a) za prácu vykonávanú pre Európsku úniu a jej orgány, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie, alebo
b) zo zdrojov v zahraničí, zo štátu, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu, a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené.
c) zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľné zdanené, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší.


§ 45
Zamedzenie dvojitého zdanenia

(1) Ak plynú daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou príjmy zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len "zmluva"), postupuje sa pri zamedzení dvojitého zdanenia podľa tejto zmluvy s výnimkou uvedenou v odseku 3 písm. c). Ak sa podľa zmluvy uplatňuje metóda zápočtu dane, daň zaplatená v druhom zmluvnom štáte sa započíta na úhradu dane podľa tohto zákona najviac sumou, ktorá môže byť v druhom zmluvnom štáte vyberaná v súlade s touto zmluvou, pričom zápočet dane sa vykoná najviac v sume dane pripadajúcej na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí, pri ktorých je uplatňovaný zápočet dane podľa zmluvy, sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Základom dane z príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahraničí sa na účely zápočtu dane rozumie základ dane vyčíslený podľa § 5 ods. 8 alebo rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami zo zdrojov v zahraničí a daňovými výdavkami vyčíslený podľa § 17 ods. 14. Percentuálny podiel príjmov zo zdrojov v zahraničí k celkovému základu dane v zdaňovacom období sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, pričom u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, sa rozumie celkovým základom dane (na účely zápočtu dane) základ dane neznížený o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11. Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať, sa zaokrúhli na eurocenty nahor. Započítať možno iba daň vzťahujúcu sa na príjmy zahrnuté do základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak sa podľa zmluvy uplatňuje metóda vyňatia príjmov, základom dane z príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahraničí na účely vyňatia príjmov je základ dane vyčíslený podľa § 5 ods. 8 alebo rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami zo zdrojov v zahraničí a daňovými výdavkami vyčíslený podľa § 17 ods. 14.

Dátum: 07.03.2012

Vložil: janka žabka

Titulok: szco česka živ.praca v čechach rezident slov. rep. a zamedzenie dvoj.zdanenia da sa to teako obist

rok 2011 som pracoval v čes.rep.som szčo dane aj soc,a zdrav.odvody platim tam,aj dp robim tam, mam problem ziskat rezident čr,pretože som rezidentom slo.rep lebo tu mám trvali pobyt,neviete mi poradit či nieje neka vynimka,alebo ako sa to da dostat,aby som nemusel odvádzat dane v čechách aj na slovensku..dakujem za odpoved

Dátum: 07.03.2012

Vložil: iN účtovníctvo

Titulok: Re:szco česka živ.praca v čechach rezident slov. rep. a zamedzenie dvoj.zdanenia da sa to teako obist

Doporučujem sa informovať na príslušnom finančnom úrade v ČR...

Dátum: 29.02.2012

Vložil: Erika

Titulok: cestovné náhrady

Dobrý deň,, chcela by som sa uistiť, že ak živnostník použije cudzie motorové vozidlo pre zahraničnú pracovnú cestu, nemá nárok na základnú sadzbu za každý 1km/tých 0,183Eur/, ale len za skutočne spotrebovanú PHM. Takúto náhradu za každý prejazdený km má živnostník nárok len ak sa jedná o jeho vlastné auto nezaradené v majetku? Je to tak?. Ďakujem

Dátum: 29.02.2012

Vložil: iN účtovníctvo

Titulok: Re:cestovné náhrady

V prípade použitia cudzieho motorového vozidla si môže daňovník uplatniť do daňových výdavkov skutočné náklady na spotrebované pohonné látky,prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii, resp. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80% z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia za každé vozidlo samostatne.
Nárok na uplatnenie do daňových výdavkov základnej náhrady za každý jeden km daňovník používajúci cudzie MV nemá. Do nákladov si môže uplatniť zaplatené nájomné za prenajaté vozidlo.

Daň z motorových vozidiel, tzv. cestnú daň, budete platiť živnostník. Podľa § 85, písom. c) Zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku je daňovníkom FO alebo PO, ktorá používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie. Oznámiť, že sa stal daňovníkom DzMV musí miestne príslušnému daňovému úradu (podľa miesta evidencie vozidla) do 30 dní po dni použitia vozidla na podnikanie.

Dátum: 21.02.2012

Vložil: Mária

Titulok: daň z nájomného v SR

Dobrý deň

Manželia pracujúci celý rok v Írsku prenajímajú 1 izbový byt. Sú registrovaní na DÚ. Majú zamestnanecké zmluvy, dane aj odvody si platia tam. Sú povinní podať DP , ak dosiahli zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1779,65 E, ako ste už uvádzali.Mohli by ste mi poradiť, tieto príjmy sa týkajú, iba príjmov dosiahnutých v SR? A ak presiahli zdaniteľné príjmy majú nárok na odpočitateľnú položku? Vsume 1779,65 už je zohľadnené oslobodenie od dane - 500 E?

Ďakujem

Dátum: 21.02.2012

Vložil: iN účtovníctvo

Titulok: Re:daň z nájomného v SR

FO, ktorá je rezidentom SR, podá v SR daň.priznanie, ak jej celkové zdaniteľné príjmy presiahli sumu 1779,65 €. Do DP sa zahrnú príjmy zo zdrojov v tuzemsku, ako aj príjmy zo zdrojov v zahraničí a to bez ohľadu na to, či tieto príjmy boli v zahraničí zdanené. Príjmy zo zdrojov v zahr. sa uvádzajú v brutto výške bez prípadných odpoč. položiek podľa zákonov platných v zahraničí a prepočítajú sa kurzom podľa § 31 ZDP. Výdavky k príjmom zo zdrojov v zahr. sa môžu uplatniť len podľa tuzemského ZDP. Na zamedzenie dvojitého zdanenia sa použije niektorá z metód podľa § 45 ZDP alebo podľa príslušnej medzinárodnej zmluvy.
V sume 1779,65 € nie je zahrnuté oslobodenie 500 €. Pokiaľ je byt v bezpod.vlastníctve môžu si príjmy z prenájmu rozdeliť a tým pádom by mali nárok na oslobodenie 2x500 €.V súlade s
§ 11 ods. 1 zákona, daňovník môže uplatniť (odpočítať) nezdaniteľné časti len od základu dane
(čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona alebo ich úhrnu, keďže príjmy zo zahraničia spadajú pod § 5, manželia majú nárok na NČZD.

Dátum: 22.02.2012

Vložil: Mária

Titulok: Re:daň z nájomného v SR

Ďakujem za odpoveď,

ale zaujímalo by ma ako je to s manželmi pokiaľ sa považujú za rezidentov Írska. Dočítala som sa, že v takom prípade musia zdaniť iba príjem z prenájmu v SR a a v Írsku si musia spraviť celosvetové príjmy a riadiť sa ich legislatívou. Pokiaľ je to tak, ako je to zdanením, čo si môžu uplatniť?

Dátum: 23.02.2012

Vložil: iN účtovníctvo

Titulok: Re:Re:daň z nájomného v SR

a určite sa jedná o rezidentov Írska?
Odcitujem usmernenie DRSR k Zdaňovanie príjmov daňovníka za prácu vykonávanú v Írsku z r.2010:

Rozhodujúcou skutočnosťou pre posúdenie daňových povinností takéhoto daňovníka na území SR je rezidencia (miestna príslušnosť) daňovníka.
Lokálne kritériá na určenie rezidencie fyzickej osoby na účely zdaňovania jej príjmov sú vymedzené v ustanovení § 2 písm. d) zákona o dani z príjmov. Ak daňovník pracujúci v Írsku má trvalý pobyt na území SR, je na základe týchto kritérií považovaný (bez ohľadu na dĺžku svojho prechodného pobytu v Írsku) za rezidenta SR.
Ak v konkrétnom prípade súčasne SR aj Írsko (napr. na základe dĺžky prechodného pobytu v Írsku) považujú podľa svojich vnútroštátnych (lokálnych) daňových predpisov tú istú fyzickú osobu na vlastnom území za daňového rezidenta, rezidencia takéhoto daňovníka sa posudzuje na základe spoločnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
V článku 4 ods. 2 Zmluvy medzi SR a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia uverejnenej v Zbierke zákonov pod č. 365/2000 Z.z. (ďalej len „medzinárodná zmluva“) sú stanovené pravidlá pre rozhraničenie dvojitej rezidencie fyzickej osoby, ktoré sa aplikujú postupne, v tom poradí ako sú uvedené v medzinárodnej zmluve, dovtedy, pokiaľ nie je stanovený len jeden štát rezidencie tejto osoby. Výsledok rozhraničenia dvojitej rezidencie podľa medzinárodnej zmluvy je relevantný nielen pre uplatnenie tejto zmluvy, ale tiež pre uplatnenie zákona o dani z príjmov.
Ak po uplatnení vyššie uvedených daňových právnych predpisov (zákona o dani z príjmov a medzinárodnej zmluvy) je fyzická osoba na území SR považovaná v roku 2009 za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidenta SR) a daňovník za rok 2009 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúcu sumu 2012,85 eura, je táto v predloženom prípade povinná po skončení zdaňovacieho obdobia podať v lehote najneskôr do 31.03.2010 daňové priznanie na území SR, v ktorom uvedie všetky svoje zdaniteľné príjmy za rok 2009 vrátane príjmov za prácu v Írsku. Podľa § 45 ods. 1 zákona o dani z príjmov a článku 23 ods. 1 medzinárodnej zmluvy, k zamedzeniu dvojitého zdanenia príjmov za prácu vykonávanú v Írsku, daň prípadne zaplatená na území Írska sa započíta na daňovú povinnosť na území SR (metóda jednoduchého zápočtu dane).
Do zákona o dani z príjmov bolo zákonom č. 60/2009 Z. z. účinným od 1. marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov, implementované nové ustanovenie § 45 ods. 3 písm. c), ktoré umožňuje pri vylúčení dvojitého zdanenia príjmov zo závislej činnosti plynúcich daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia uplatniť metódu vyňatia príjmov, za predpokladu, že uvedené príjmy boli v štáte zdroja preukázateľne zdanené.
Uplatnením predmetného ustanovenia nad rámec príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, v ktorej sa dvojité zdanenie príjmov eliminuje metódou zápočtu dane (napr. s Írskom) dôjde k zmene metódy vylúčenia dvojitého zdanenia, s priamym vplyvom na výšku dane efektívne zaplatenej na území Slovenskej republiky.

Metódu vyňatia príjmov podľa predmetného ustanovenia je možné prvýkrát uplatniť pri zdanení zamestnaneckých príjmov zo zdrojov v zahraničí v podanom daňovom priznaní za rok 2009.
Ak naopak po uplatnení vyššie uvedených daňových právnych predpisov je fyzická osoba na území SR považovaná v roku 2009 za daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta SR), nie je táto v predloženom prípade povinná po skončení zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie na území SR, ak v tomto období nepoberala žiadne príjmy, ktorých zdroj je na území SR.
Administratívna prax v jednotlivých štátoch pri vydávaní potvrdení o daňovej rezidencii je rôzna. Niektoré štáty napr. vôbec nemajú vydané vzory oficiálnych „potvrdení o daňovej rezidencii“ a jednotné postupy pre ich vydávanie (uvedené platí zrejme aj vo vzťahu k Írsku). Aj z uvedeného dôvodu vnútroštátne daňové predpisy SR explicitne nevymedzujú povinnosť, spôsob a formu preukazovania rezidencie a je len na rozhodnutí daňových subjektov uplatniť ten-ktorý spôsob preukazovania rezidencie, ak je na to správcom dane vyzvaný.
Daňovník nie je povinný každoročne automaticky a bezdôvodne predkladať správcovi dane dokument (dokonca konkretizovaný) preukazujúci rezidenciu vydaný zahraničným správcom dane. Vo všeobecnosti však ak v rámci začatého daňového konania je daňovník správcom dane vyzvaný na preukázanie akýchkoľvek skutočností rozhodujúcich na správne určenie dane, je tak povinný urobiť (napr. § 29 ods. 8 zákona o správe daní).
Potvrdenia o rezidencii určenej len podľa írskych daňových predpisov, ktoré boli predkladané daňovníkmi s trvalým pobytom na území SR v predchádzajúcom období, nevyjadrovali a nepreukazovali skutočnosť, že uvedená fyzická osoba je rezidentom Írska tiež podľa medzinárodnej zmluvy.
Osobitne v daňových vzťahoch k Írsku slovenské daňové orgány evidujú početné prípady účelového deklarovania írskej rezidencie fyzickými osobami s trvalým pobytom na území SR, ktoré dočasne pracujú na území Írska za účelom vyhýbania sa daňovej povinnosti na území SR.
V tejto súvislosti upozorňujeme, že slovenská daňová správa v rámci systému medzinárodnej administratívnej spolupráce získava, resp. preveruje tiež daňové informácie, ktorých zdroj je v zahraničí, rovnako ako disponuje dostatočnými právomocami potrebnými pre efektívny výkon správy daní a vymáhanie prípadných daňových nedoplatkov.

Vypracovalo: Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, odbor medzinárodnej administratívnej
spolupráce, apríl 2010

Dátum: 11.03.2012

Vložil: Mária

Titulok: Re:Re:Re:daň z nájomného v SR

Ďakujem za odcitovanie Usmernenia DRSR, ale nie je mi výklad jasný. Ja by som chcela vedieť konkrétne, keď majú potvrdenú rezidenciu z Írskeho daňového úradu, či nestačí na Slovensku podať daňové priznanie, iba z tzv. pasívneho príjmu. Tu na Slovensku sú odhlasení aj z poisťovní, sú poistení povinne v Írsku. Nie je to niečo ako prípad článku uz 19.2.2012 - daň z nájomného, otázku vložil Ján Malý 4.2.2012.

Ďakujem za odpoveď, ale chcela by som mať v tom jasno.

Záznamy: 21 - 30 zo 44
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok