Účtovníctvo

Ponúkame Vám našu spoluprácu najmä v nasledujúcich oblastiach:

 • účtovné poradenstvo a konzultácie (telefonické, mailové a osobné konzultácie)
 • vedenie jednoduchého účtovníctva
 • vedenie podvojného účtovníctva
 • spracovanie miezd a mzdovej agendy
 • ročné zúčtovanie zdravotné poistenia pre SZČO
 • ... a veľa ďalšieho

             V rámci jednoduchého účtovníctva Vám ponúkame nasledovné služby:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky

             V rámci vedenia podvojného účtovníctva Vám ponúkame nasledovné služby:

 • spracovanie predložených dokladov
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH, daňové priznanie
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • vyhotovenie ročnej účtovnej závierky
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb
 • kontrola účtovníctva

             Spracovanie miezd u nás zahŕňa nasledovné služby:

 • mesačné spracovanie miezd
 • vypracovanie a zaslanie výkazov do poisťovní a na Daňový úrad
 • ročné zúčtovanie dane z príjmu
 • vypracovanie potvrdení o príjme, potvrdení o zamestnaní a iných potvrdení pre zamestnancov
 • vedenie mzdových listov
 • vypracovanie výkazov súvisiacich s personalistikou a mzdami
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • ELDZ